העסקה

השתתפות בסדנאות בישול ו/או אפייה, של השף לייזה תובל (להלן: “השף”).

תנאי מוקדם לרישום לסדנא לרבות השתתפות ו/או ביטול הסדנא הוא כרטיס אשראי בר תוקף לעסקה ולגבייה (להלן: “כרטיס האשראי”).

במעמד הרישום, ישלם הלקוח לשף באמצעות כרטיס האשראי, דמי רישום בסך 150 ₪, דמי הרישום יקוזזו מהסך הסופי של הסדנא בה ייבחר הלקוח להשתתף.

במידה ואין ברשות הלקוח כרטיס אשראי בר תוקף לעסקה ולגבייה, יעביר הלקוח באמצעות העברה בנקאית לשף מחצית מסכום הסדנא בה הוא מעוניין להשתתף.

מובהר בזאת כי גם במידה והלקוח ייבחר לבצע תשלום בעבור השתתפות בסדנא במזומן הוא ימסור במועד הרישום כרטיס אשראי לצורך ביטחון ולצורך גביית דמי הרישום בסך 150 ₪ במידה ואין ברשות הלקוח כרטיס אשראי הוא ישלם מחצית מסכום הסדנא בהעברה בנקאית.

מדיניות ביטול עסקה

השף תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ו/או את השתתפותו בסדנת אפייה או בישול שבחר בהתאם למדיניות השף המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981:

ביטול ביוזמת השף:

במקרה בו לאחר הזמנת הסדנא התברר לשף כי לא תתאפשר השתתפות הלקוח בסדנא, בין מאחר ובוטלה, נדחתה, לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי לא תהיה השף מחויבת להשתתפות הלקוח בסדנא. השף תעדכן את הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו, ותציע לו להזמין סדנא אחרת באותה עלות, ו/או להזמין מועד אחר לסדנא שהוזמנה וזאת ככל שתתקיים סדנא נוספת, ו/או לקבל את כספו בחזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את הזמנת הסדנא ו/או זיכוי חשבונו באמצעות העברה בנקאית ע”י השף במידה ואין ברשות הלקוח כרטיס אשראי. במקרה כאמור ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול רכישת המוצר או ביטול השתתפות הלקוח הסדנא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ביטול ביוזמת הלקוח:

הלקוח רשאי לבטל השתתפותו בסדנא בהודעה מראש ובכתב  -בטלפון 052-5866188. התקבלה ההודעה באמצעות מסרון למספרו של השף בתוך 14 יום מיום הזמנת הסדנא, ונותרו יותר מ-72 שעות לפני מועד תחילת הסדנא , רשאי הלקוח להזמין סדנא אחרת באותה עלות, ו/או להזמין את הסדנא שהוזמנה במועד אחר על בסיס מקום פנוי וזאת ככל שתתקיים סדנא נוספת, ו/או לקבל את כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את הזמנת הסדנא ו/או זיכוי חשבונו באמצעות העברה בנקאית ע”י השף במידה ואין ברשות הלקוח כרטיס אשראי. התקבלה ההודעה במסרון למספרו של השף לאחר יותר מ-14 יום מיום הזמנת הסדנא, ו/או פחות מ-72 שעות לפני מועד תחילת הסדנא, יחויב הלקוח במלוא עלות הסדנא.